Septemberweekend vol activiteiten in Wouwse Plantage

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage heeft voor de vierde keer een septemberweekend vol activiteiten samengesteld. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 september kunnen de dorpsbewoners kiezen uit diverse sportieve en recreatieve evenementen.

Met een Bierfest, de Pinse Highland Games, een barbecue, een Back to the 80’s party, een Tour de Pin-K en een puzzelfietstocht is er opnieuw voor elk wat wils. Alle activiteiten vinden plaats of starten op weide Koolen aan de Plantagebaan.

Pins Bierfest
Het activiteitenweekend begint op vrijdag 22 september met een Pins Bierfest. Vanaf 20.30 uur kan het publiek in de partytent op het festivalterrein deelnemen aan jolig vermaak en wordt er gedanst op muziek van een leuke DJ. De toegangsprijs is € 7,50 en dat is inclusief een gevulde bierpul.

Pinse Highland Games
De Highland Games zijn één van de hoogtepunten van het activiteitenjaar. Zaterdag 23 september strijden de teams in Schotse sferen om de prijzen. Om 10.00 uur starten de Games voor de jeugd en vanaf 13.00 uur gaan volwassenen de onderlinge strijd aan.
Voor alle inwoners van Wouwse Plantage is er daarna vanaf 18.00 uur een dorpsbarbecue. Deelnemers aan de BBQ dienen vooraf in te schrijven bij Kapsalon Rian, Kerkstraat 30 of in Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223. Deelnemen kan voor € 13,- p.p. voor volwassenen en € 6,50- voor een kind tot 12 jaar. Vanaf 20.00 uur draait een DJ aan de knoppen tijdens de Back to the 80’s party.

Tour de Pin-K
Uitsluitend vrouwen kunnen zich inschrijven voor de mountainbiketocht op zondag 24 september. De te rijden afstand is maximaal 25 km. Vertrek om 9.30 uur, inschrijfgeld € 5,- per deelnemer.

High Tea
Aansluitend aan de Tour de Pin-K is er voor zowel de deelnemers als voor alle dorpsgenoten een High Tea. Aanvang 12.00 uur, deelnemen kost € 7,50.

Puzzelfietstocht
Het activiteitenweekend wordt op zondag 25 september afgesloten met een fotopuzzeltocht op de fiets voor de hele familie. Vertrek om 13.30 uur vanaf weide Koolen. De organisatie heeft een mooie rit uitgezet met onderweg leuke opdrachten. 

WOUWSE PLANTAGE, 24-09-2016 Dorpsdag Pinse Highland Games

Afspraken over het gebruik van het Gertrudisplein

Een groep mensen of een vereniging die gebruik wil maken van het Gertrudisplein voor een evenement of anderszins, moet een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij het Bewonersplatform of het kerkbestuur.

Het verzoek zal beoordeeld worden door de werkgroep Gertrudisplein van het Bewonersplatform, samen met het kerkbestuur. Zij maken bij de beoordeling onder andere gebruik van de volgende criteria:

 • Voertuigen of bouwwerken die verder dan de oprit naar de kerk komen, mogen niet zwaarder zijn dan 500 kg.
 • Er mogen geen puntbelastingen worden toegelaten zonder enige vorm van bescherming van de bestrating. Denk hierbij aan het toepassen van rij- verdeelplaten.
 • Bij voorkeur groepen kleiner dan 100 personen.
 • Het gebruik mag geen geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
 • Het gebruik mag geen overlast van zwerfvuil, afval of vervuiling van de bestrating veroorzaken. De gebruiker moet na gebruik eventuele rommel zelf opruimen. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen of schoonmaken uitgevoerd worden op kosten van de gebruiker.
 • Beplanting, verlichting en straatmeubilair mogen niet beschadigd worden. Beschadigingen zullen op kosten van de gebruiker hersteld worden.
 • Eventuele verzakkingen van de bestrating veroorzaakt door de gebruiker zullen op kosten van de gebruiker worden hersteld.
 • Als de oprit en de kerk gebruikt moeten worden voor een uitvaart, vervallen op dat moment geplande activiteiten op het plein.
 • De persoon die de aanvraag verzorgt, wordt gezien als eindverantwoordelijk voor de organisatie.

De werkgroep Gertrudisplein van het Bewonersplatform en het kerkbestuur behouden zich het recht voor om een aanvraag toe- of af te wijzen.

Werkgroepen

Voor het uitvoeren van de verschillende sleutelprojecten heeft het Bewonersplatform werkgroepen ingesteld. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze projecten vergroot, en kunnen dorpsbewoners zelf bijdragen en meedoen.

Momenteel kennen we een aantal werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn.

Bezem door de Pin

Iedere maand ruimt een groep vrijwilligers zwerfafval op.

Help mee ons dorp mooi te houden!!!

Om ook mee te doen kunt u zich aanmelden bij Louis Krook:
e-mail: plantage@home.nl
tel.: 0165-379414

Werkgroep Verkeer

 

Werkgroep zorg en welzijn

 

Werkgroep speelterreintjes

 

Werkgroep recreatieve poort

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar diverse activiteiten om de bewoners van het dorp te stimuleren om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. De diverse activiteiten voor de komende tijd staan in de agenda.

Sleutelprojecten

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert om de leefbaarheid van Wouwse Plantage te verbeteren. Om voor 2017 de prioriteiten aan te geven, is dit vastgelegd in zogenaamde Sleutelprojecten.

De Sleutelprojecten worden uitgevoerd door leden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp,  ambtenaren van de gemeente Roosendaal en overige belanghebbenden. Er is een actieve samenwerking met het bestuur van Stichting De Spil om gezamenlijk activiteiten te ontplooien of te ondersteunen, met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Sleutelproject 1: Versterken positie basisschool Wouwse Plantage

Het versterken van de positie van de basisschool als kleinschalige dorpsschool. Een levendige dorpsschool is belangrijk voor de sfeer en de leefbaarheid in het dorp. Een school is noodzakelijk om het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen en zo vergrijzing tegen te gaan.

Het Bewonersplatform wil de positie van de school versterken door het stimuleren van aanvullende dienstverlening, zoals kinderopvang en vergroting van de betrokkenheid van het dorp met de school. Activiteiten worden op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau aangepakt.

Portefeuillehouders: Kees Nouws en Jojaneke Schalk.

Sleutelproject 2: Zorg en Welzijn

Het organiseren van zorg, aanvullend op de beschikbare professionele zorg, met gebruikmaking van de lokaal beschikbare faciliteiten en voorzieningen en  naar behoefte van de inwoners van Wouwse Plantage. Het bereikbaar maken van deze voorzieningen voor de inwoners van het dorp.

Deeldoelstelling: in samenwerking met Stichting De Spil het ontwikkelen van algemene voorzieningen voor Wouwse Plantage.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende projecten:

 • Doorontwikkelen huiskamerproject als versterking van het voorliggend veld en bestrijding van eenzaamheid
 • Verbeteren Mobiliteit voor dorpsbewoners
 • Borgen continuiteit van Minibieb
 •  Ontwikkelen plannen voor jeugdactiviteiten.

Portefeuillehouders: Kees Nouws, Irene Westgeest, Jojanneke Schalk (jeugdactiviteiten), Louis Krook (minibieb)

Sleutelproject 3: Onderhoud grijs en groen

Verbeteren van de leefbaarheid van het dorp door het onderhoud van de openbare ruimte te verhogen van het gemeentelijk niveau-C naar niveau-B. Dat gebeurt door eigen inbreng van het dorp en vanuit alternatieve bronnen. Verbeteren van de woonomgeving. Realiseren van wandelfaciliteiten met onder meer beschreven routes en fysieke paden.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Verbindend beheren, optimaliseren onderhoud publieke ruimte
 • Project Wouwse plantage Fleurt Op!
 • Bermen Buitengebied
 • Wandelpad langs Zoom
 • Beheer Speelterreintjes
 • Bestrijding overlast door hondenpoep

Portefeuillehouders: Louis Krook, Rian Quik en Stijn van Looveren.

Sleutelproject 4: Verkeer en Veiligheid

Terugdringen van verkeersoverlast, het afstemmen van verkeermaatregelen en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van het dorp.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Overleg over verkeersoverlast en verkeersmaatregelen
 • Overleg met wijkagent over veiligheid en wijkgebonden incidenten
 • Overleg met Buurtpreventie
 • Project over Rotonde Den Hil en het volgen van de status ontsluiting Tolberg

Portefeuillehouders: Louis Krook en Rian Quik.

Sleutelproject 5: Landgoed/Recreatieve poort/Brabantse Wal/Landschappen van Allure

Stimuleren van de realisatie van een recreatieve poort die de leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

Zorgen voor draagvlak en deze ook toetsen in het dorp door een goed inzicht te verkrijgen in de verschillende kansen en mogelijkheden en deze communiceren met alle belanghebbenden en dorpsbewoners.

Portefeuillehouders: Louis Krook, Wim van Limpt, Stijn van Looveren en Rian Quik.

Sleutelproject 6: Voldoende huisvesting, passend bij behoeften dorp

Het Bewonersplatform streeft naar het verhogen van de leefbaarheid van het
dorp, door het stimuleren van de bouw van passende woningen, om zo het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en jonge gezinnen.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan een toekomstig woningbeleid – flexibele en schaalbare woonoplossingen om een gedoseerde woningbeschikbaarheid (2-3 woningen per jaar) voor jongeren uit het dorp te krijgen.

Portefeuillehouders: Wim van Limpt en Kees Nouws.

Sleutelproject 7: Cultuur en Recreatieprogramma

Het stimuleren van de bewoners van Wouwse Plantage tot deelname aan culturele en sportieve en recreatieve activiteiten.

De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie.

Portefeullehouders: Kees Nouws, Rian Quik,

Hier vindt u een overzicht van de verschillende werkgroepen die met deze projecten aan de slag zijn gegaan.