Klachtennummers

Voor geluidsoverlast van de vliegbasis Woensdrecht:

 • centrale nummer 0800-0226033 of vliegbasis zelf 0164-693939

Voor klachten over groenvoorziening, wegen of openbare voorzieningen:

 • centrale nummer Gemeente Roosendaal: 140165.

Verdachte situaties en misstanden in het buitengebied (gedumpt afval, stroperij, illegaal motorcrossen etc.):

 • Bellen: 0900-9965432.
 • Inwoners kunnen via de BuitenBeter App een verontreiniging melden en eventueel een foto plaatsen. De App is te downloaden via de App Store van Google of Apple.
 • Problemen met afval, zwerfvuil of sluikstort kunnen ook worden gemeld bij SAVER, Tel 0165 – 597 777 of bij de meldlijn van de gemeente, tel. 0165 – 579 555.

Wijkagenten voor Wouwse Plantage zijn de heer Joost Wevers en mw. Christel de Graaf, bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844. 

Wandeltochten met als start Dorsphuis De Spil

Louis Krook, inwoner van Wouwse Plantage, heeft samen met zijn vrouw Marleen Vinke een 9-tal wandeltochten samengesteld voorzien van foto’s, een duidelijke beschrijving en een landkaart.

Al deze wandeltochten starten bij Dorpshuis de Spil in het centrum van Wouwse Plantage en voeren door de prachtige natuur van o.a. het gelijknamige landgoed. Alle tochten zijn gecontroleerd door Louis en Marleen. De wandeltochten hebben een lengte van ongeveer 4,5 tot 13,5 kilometer.

De wandeltochten zijn hieronder te downloaden en gemakkelijk thuis uit te printen.

Wandeling De Spil versie 12-2-2017

Wandeling Derde Wereldbos versie 12-2-2017

Wandeling Rissebeek

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek versie 12-2-2017

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage versie 12-2-2017

Wandeling Bruggetje van Riet

Wandeling Heijnoort versie 12-2-2017

Wandeling Hopmeer versie 12-2-2017

Wandeling De Kleine Kievit

Werkgroepen

Voor het uitvoeren van de verschillende sleutelprojecten heeft het Bewonersplatform werkgroepen ingesteld. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze projecten vergroot, en kunnen dorpsbewoners zelf bijdragen en meedoen.

Momenteel kennen we een aantal werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn.

Bezem door de Pin

Iedere maand ruimt een groep vrijwilligers zwerfafval op.

Help mee ons dorp mooi te houden!!!

Om ook mee te doen kunt u zich aanmelden bij Louis Krook:
e-mail: plantage@home.nl
tel.: 0165-379414

Werkgroep Verkeer

 

Werkgroep zorg en welzijn

 

Werkgroep speelterreintjes

 

Werkgroep recreatieve poort

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar diverse activiteiten om de bewoners van het dorp te stimuleren om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. De diverse activiteiten voor de komende tijd staan in de agenda.

Sleutelprojecten

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert om de leefbaarheid van Wouwse Plantage te verbeteren. Om voor 2017 de prioriteiten aan te geven, is dit vastgelegd in zogenaamde Sleutelprojecten.

De Sleutelprojecten worden uitgevoerd door leden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp,  ambtenaren van de gemeente Roosendaal en overige belanghebbenden. Er is een actieve samenwerking met het bestuur van Stichting De Spil om gezamenlijk activiteiten te ontplooien of te ondersteunen, met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Sleutelproject 1: Versterken positie basisschool Wouwse Plantage

Het versterken van de positie van de basisschool als kleinschalige dorpsschool. Een levendige dorpsschool is belangrijk voor de sfeer en de leefbaarheid in het dorp. Een school is noodzakelijk om het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen en zo vergrijzing tegen te gaan.

Het Bewonersplatform wil de positie van de school versterken door het stimuleren van aanvullende dienstverlening, zoals kinderopvang en vergroting van de betrokkenheid van het dorp met de school. Activiteiten worden op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau aangepakt.

Portefeuillehouders: Kees Nouws en Jojaneke Schalk.

Sleutelproject 2: Zorg en Welzijn

Het organiseren van zorg, aanvullend op de beschikbare professionele zorg, met gebruikmaking van de lokaal beschikbare faciliteiten en voorzieningen en  naar behoefte van de inwoners van Wouwse Plantage. Het bereikbaar maken van deze voorzieningen voor de inwoners van het dorp.

Deeldoelstelling: in samenwerking met Stichting De Spil het ontwikkelen van algemene voorzieningen voor Wouwse Plantage.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende projecten:

 • Doorontwikkelen huiskamerproject als versterking van het voorliggend veld en bestrijding van eenzaamheid
 • Verbeteren Mobiliteit voor dorpsbewoners
 • Borgen continuiteit van Minibieb
 •  Ontwikkelen plannen voor jeugdactiviteiten.

Portefeuillehouders: Kees Nouws, Irene Westgeest, Jojanneke Schalk (jeugdactiviteiten), Louis Krook (minibieb)

Sleutelproject 3: Onderhoud grijs en groen

Verbeteren van de leefbaarheid van het dorp door het onderhoud van de openbare ruimte te verhogen van het gemeentelijk niveau-C naar niveau-B. Dat gebeurt door eigen inbreng van het dorp en vanuit alternatieve bronnen. Verbeteren van de woonomgeving. Realiseren van wandelfaciliteiten met onder meer beschreven routes en fysieke paden.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Verbindend beheren, optimaliseren onderhoud publieke ruimte
 • Project Wouwse plantage Fleurt Op!
 • Bermen Buitengebied
 • Wandelpad langs Zoom
 • Beheer Speelterreintjes
 • Bestrijding overlast door hondenpoep

Portefeuillehouders: Louis Krook, Rian Quik en Stijn van Looveren.

Sleutelproject 4: Verkeer en Veiligheid

Terugdringen van verkeersoverlast, het afstemmen van verkeermaatregelen en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van het dorp.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Overleg over verkeersoverlast en verkeersmaatregelen
 • Overleg met wijkagent over veiligheid en wijkgebonden incidenten
 • Overleg met Buurtpreventie
 • Project over Rotonde Den Hil en het volgen van de status ontsluiting Tolberg

Portefeuillehouders: Louis Krook en Rian Quik.

Sleutelproject 5: Landgoed/Recreatieve poort/Brabantse Wal/Landschappen van Allure

Stimuleren van de realisatie van een recreatieve poort die de leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

Zorgen voor draagvlak en deze ook toetsen in het dorp door een goed inzicht te verkrijgen in de verschillende kansen en mogelijkheden en deze communiceren met alle belanghebbenden en dorpsbewoners.

Portefeuillehouders: Louis Krook, Wim van Limpt, Stijn van Looveren en Rian Quik.

Sleutelproject 6: Voldoende huisvesting, passend bij behoeften dorp

Het Bewonersplatform streeft naar het verhogen van de leefbaarheid van het
dorp, door het stimuleren van de bouw van passende woningen, om zo het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en jonge gezinnen.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan een toekomstig woningbeleid – flexibele en schaalbare woonoplossingen om een gedoseerde woningbeschikbaarheid (2-3 woningen per jaar) voor jongeren uit het dorp te krijgen.

Portefeuillehouders: Wim van Limpt en Kees Nouws.

Sleutelproject 7: Cultuur en Recreatieprogramma

Het stimuleren van de bewoners van Wouwse Plantage tot deelname aan culturele en sportieve en recreatieve activiteiten.

De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie.

Portefeullehouders: Kees Nouws, Rian Quik,

Hier vindt u een overzicht van de verschillende werkgroepen die met deze projecten aan de slag zijn gegaan.

Finale Kern met Pit

Zaterdag 21 januari was de finale van Kern met Pit. In Veghel waren de initiatiefnemers van de 11 projecten uit Brabant aanwezig om uit te maken welk project de hoofdprijs van nog eens €1.500 zou krijgen.

De prijs ontvangen was afhankelijk van drie elementen: het aantal internetstemmen (zaterdag bleek dat wij de meeste internetstemmen hadden), de beoordeling door de 11 projecten zelf en de beoordeling van de vakjury.

Het project van het Bewonersplatform, een grondige opknapbeurt van het plein voor de Gertruduskerk zodat het een plein zou worden voor alle inwoners, eindigde op een gedeelde derde plaats. Dit levert ons € 1.000 op, plus het predicaat Kern met Pit. Hier zijn wij uiteraard erg trots op.

Feestelijke opening

Het renoveren kostte natuurlijk ook geld. Om de noodzakelijke fondsen te verwerven, hebben we als Bewonersplatform o.a. meegedaan aan Kern met Pit. Een soort wedstrijd waarmee we € 1.000 konden verdienen, met als voorwaarde dat het project in 2016 helemaal gereed zou zijn. Op 17 december werd het Gertrudisplein feestelijk geopend.

Handen uit de mouwen

Ondanks vertragingen door een communicatieprobleem bij de Kern met Pit organisatie, is het plein toch op tijd gereed gekomen. Dit kon alleen maar omdat zo veel mensen bereid waren om in weer en wind de handen uit de mouwen te steken. Dat was op zich al fantastisch. Zo veel energie in zo’n klein dorp.

Alle mensen die enige bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat, nogmaals hartelijk bedankt voor de geweldige inzet. Onze begeleider van Kern met Pit sprak daar zaterdag zijn bewondering en verwondering over uit.

Op naar het volgende project.