Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ ter inzage vanaf 11 juni

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’

NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 11 juni 2018 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

 • het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Planinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op in totaal 33 locaties in het bestemmingsplangebied Buitengebied Wouw. Gedeeltelijk betreft het hier een reparatieplan ter correctie van onjuistheden in het geldende bestemmingsplan. Tevens worden enkele planologische wijzigingen doorgevoerd om tegemoet te kunnen komen aan daartoe gedane concrete verzoeken.

Inspraak

Binnen de aangegeven termijn kunt u schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding ‘zaaknummer 1107622 Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw’). Dit mag ook per mail.

Voor dit plan wordt een inloopmiddag georganiseerd op woensdag 20 juni in het Stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil vragen wij u dit van tevoren kenbaar te maken bij de heer Hans Vergouwen (telefonisch: 0165-579495 of per E-mail: hans.vergouwen@roosendaal.nl).

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Team RO Realisatie, Hans Vergouwen, tel. 0165-579495, email: hans.vergouwen@roosendaal.nl.

Roosendaal, 10 juni 2018,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal.

 

Informatieavond Natuurpoort Wouwse Plantage

Op 4 oktober 2017 zijn de plannen voor de Natuurpoort Wouwse Plantage gepresenteerd aan het dorp. De gemeente heeft in samenwerking met Landschapsarchitect Bert Huls en de werkgroep Natuurpoort van het Bewonersplatform deze plannen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp willen we graag voorleggen  aan de dorpsbewoners. 

We nodigen alle dorpsbewoners uit voor de informatie avond Natuurpoort Wouwse Plantage op woensdag 14 maart 2018 om 19:30 uur in Dorpshuis De Spil

Deze avond zult u ook in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en  uw mening te delen.

Tot woensdag 14 maart!

De Werkgroep Natuurpoort Wouwse Plantage

 

Werkgroepen

Voor het uitvoeren van de verschillende sleutelprojecten heeft het Bewonersplatform werkgroepen ingesteld. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze projecten vergroot, en kunnen dorpsbewoners zelf bijdragen en meedoen.

Momenteel kennen we een aantal werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn.

Bezem door de Pin

Iedere maand ruimt een groep vrijwilligers zwerfafval op.

Help mee ons dorp mooi te houden!!!

Om ook mee te doen kunt u zich aanmelden bij Louis Krook:
e-mail: plantage@home.nl
tel.: 0165-379414

Werkgroep Verkeer

 

Werkgroep zorg en welzijn

 

Werkgroep speelterreintjes

 

Werkgroep recreatieve poort

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar diverse activiteiten om de bewoners van het dorp te stimuleren om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. De diverse activiteiten voor de komende tijd staan in de agenda.

Sleutelprojecten

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert om de leefbaarheid van Wouwse Plantage te verbeteren. Om voor 2017 de prioriteiten aan te geven, is dit vastgelegd in zogenaamde Sleutelprojecten.

De Sleutelprojecten worden uitgevoerd door leden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp,  ambtenaren van de gemeente Roosendaal en overige belanghebbenden. Er is een actieve samenwerking met het bestuur van Stichting De Spil om gezamenlijk activiteiten te ontplooien of te ondersteunen, met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Sleutelproject 1: Versterken positie basisschool Wouwse Plantage

Het versterken van de positie van de basisschool als kleinschalige dorpsschool. Een levendige dorpsschool is belangrijk voor de sfeer en de leefbaarheid in het dorp. Een school is noodzakelijk om het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen en zo vergrijzing tegen te gaan.

Het Bewonersplatform wil de positie van de school versterken door het stimuleren van aanvullende dienstverlening, zoals kinderopvang en vergroting van de betrokkenheid van het dorp met de school. Activiteiten worden op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau aangepakt.

Portefeuillehouders: Kees Nouws en Jojaneke Schalk.

Sleutelproject 2: Zorg en Welzijn

Het organiseren van zorg, aanvullend op de beschikbare professionele zorg, met gebruikmaking van de lokaal beschikbare faciliteiten en voorzieningen en  naar behoefte van de inwoners van Wouwse Plantage. Het bereikbaar maken van deze voorzieningen voor de inwoners van het dorp.

Deeldoelstelling: in samenwerking met Stichting De Spil het ontwikkelen van algemene voorzieningen voor Wouwse Plantage.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende projecten:

 • Doorontwikkelen huiskamerproject als versterking van het voorliggend veld en bestrijding van eenzaamheid
 • Verbeteren Mobiliteit voor dorpsbewoners
 • Borgen continuiteit van Minibieb
 •  Ontwikkelen plannen voor jeugdactiviteiten.

Portefeuillehouders: Kees Nouws, Irene Westgeest, Jojanneke Schalk (jeugdactiviteiten), Louis Krook (minibieb)

Sleutelproject 3: Onderhoud grijs en groen

Verbeteren van de leefbaarheid van het dorp door het onderhoud van de openbare ruimte te verhogen van het gemeentelijk niveau-C naar niveau-B. Dat gebeurt door eigen inbreng van het dorp en vanuit alternatieve bronnen. Verbeteren van de woonomgeving. Realiseren van wandelfaciliteiten met onder meer beschreven routes en fysieke paden.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Verbindend beheren, optimaliseren onderhoud publieke ruimte
 • Project Wouwse plantage Fleurt Op!
 • Bermen Buitengebied
 • Wandelpad langs Zoom
 • Beheer Speelterreintjes
 • Bestrijding overlast door hondenpoep

Portefeuillehouders: Louis Krook, Rian Quik en Stijn van Looveren.

Sleutelproject 4: Verkeer en Veiligheid

Terugdringen van verkeersoverlast, het afstemmen van verkeermaatregelen en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van het dorp.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

 • Overleg over verkeersoverlast en verkeersmaatregelen
 • Overleg met wijkagent over veiligheid en wijkgebonden incidenten
 • Overleg met Buurtpreventie
 • Project over Rotonde Den Hil en het volgen van de status ontsluiting Tolberg

Portefeuillehouders: Louis Krook en Rian Quik.

Sleutelproject 5: Landgoed/Recreatieve poort/Brabantse Wal/Landschappen van Allure

Stimuleren van de realisatie van een recreatieve poort die de leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

Zorgen voor draagvlak en deze ook toetsen in het dorp door een goed inzicht te verkrijgen in de verschillende kansen en mogelijkheden en deze communiceren met alle belanghebbenden en dorpsbewoners.

Portefeuillehouders: Louis Krook, Wim van Limpt, Stijn van Looveren en Rian Quik.

Sleutelproject 6: Voldoende huisvesting, passend bij behoeften dorp

Het Bewonersplatform streeft naar het verhogen van de leefbaarheid van het
dorp, door het stimuleren van de bouw van passende woningen, om zo het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en jonge gezinnen.

Voor 2017 zal prioriteit worden gegeven aan een toekomstig woningbeleid – flexibele en schaalbare woonoplossingen om een gedoseerde woningbeschikbaarheid (2-3 woningen per jaar) voor jongeren uit het dorp te krijgen.

Portefeuillehouders: Wim van Limpt en Kees Nouws.

Sleutelproject 7: Cultuur en Recreatieprogramma

Het stimuleren van de bewoners van Wouwse Plantage tot deelname aan culturele en sportieve en recreatieve activiteiten.

De activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie.

Portefeullehouders: Kees Nouws, Rian Quik,

Hier vindt u een overzicht van de verschillende werkgroepen die met deze projecten aan de slag zijn gegaan.