Sleutelprojecten

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert om de leefbaarheid van Wouwse Plantage te verbeteren. Jaarlijks worden de prioriteiten door het gehele bestuur besproken en vastgelegd in zogenaamde Sleutelprojecten. Naast deze prioriteiten kan men bij het bestuur ook terecht voor andere zaken die de leefbaarheid in het dorp aangaan zoals; klachten, contacten met de gemeente en het opzetten van een activiteit.

De Sleutelprojecten worden uitgevoerd door werkgroepen aangestuurd door bestuursleden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp,  ambtenaren van de gemeente Roosendaal en eventueel andere belanghebbenden. Op deze wijze wordt getracht het draagvlak en de betrokkenheid van dorpsbewoners bij voor de activiteiten te vergroten. 

Op dit moment vind er een  z.g wisseling van de wacht plaats van het bestuur, er zijn vele nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Het bestuur gaat de lopende Sleutelprojecten oppakken, afstoffen en eventueel een nieuwe weg bewandelen. 

 Lopende sleutelprojecten:

Sleutelproject 1: Versterken positie basisschool Wouwse Plantage

Het versterken van de positie van de basisschool als kleinschalige dorpsschool. Een levendige dorpsschool is belangrijk voor de sfeer en de leefbaarheid in het dorp. Een school is noodzakelijk om het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen en zo vergrijzing tegen te gaan.

Het Bewonersplatform wil de positie van de school versterken door het stimuleren van aanvullende dienstverlening, zoals kinderopvang en vergroting van de betrokkenheid van het dorp met de school. Activiteiten worden op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau aangepakt.

Sleutelproject 2: Zorg en Welzijn

Naar behoefte organiseren van zorg, aanvullend op de beschikbare professionele zorg, met gebruikmaking van de lokaal beschikbare faciliteiten en voorzieningen en  naar behoefte van de inwoners van Wouwse Plantage. Het bereikbaar maken van deze voorzieningen voor de inwoners van het dorp.

Deeldoelstelling: in samenwerking met Stichting De Spil het ontwikkelen van algemene voorzieningen voor Wouwse Plantage.

  • Bestrijding van eenzaamheid
  • Verbeteren Mobiliteit voor dorpsbewoners – zie https://wpmobiel.nl
  • Jeugdactiviteiten.

Sleutelproject 3: Onderhoud grijs en groen

Verbeteren van de leefbaarheid van het dorp door het onderhoud van de openbare ruimte te verhogen van het gemeentelijk niveau-C naar niveau-B. Dat gebeurt door eigen inbreng van het dorp en vanuit alternatieve bronnen. Verbeteren van de woonomgeving.

Hierbij zal prioriteit worden gegeven aan de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

  • Beheer Buitengebied
  • Beheer Speelterreintjes
  • Bestrijding overlast door hondenpoep
  • Bezem door de Pin, opruimacties om de omgeving schoon te houden.

Het Bewonersplatform is betrokken geweest bij de inrichting van de Natuurpoort en heeft nauw contact met de hiervoor opgerichte stichting. meer informatie

 

Sleutelproject 4: Verkeer en Veiligheid

Terugdringen van verkeersoverlast, het afstemmen van verkeermaatregelen en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners van het dorp.

De prioriteiten zijn de volgende onderstaande projecten en activiteiten:

  • Overleg over verkeersoverlast en verkeersmaatregelen
  • Overleg met wijkagent over veiligheid en wijkgebonden incidenten
  • Overleg met Buurtpreventie
  • Project over Rotonde Den Hil en het volgen van de status ontsluiting Tolberg

Sleutelproject 5: Planologische ontwikkelingen

Het Bewonersplatform streeft naar het verhogen van de leefbaarheid van het dorp, door het stimuleren van de bouw van passende woningen, om zo het dorp aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en jonge gezinnen.

De aandacht gaat in eerste instantie uit naar een toekomstig woningbeleid – flexibele en schaalbare woonoplossingen om een gedoseerde woningbeschikbaarheid (2-3 woningen per jaar) voor jongeren uit het dorp te verkrijgen. Het Bewonersplatform volgt onderstaande ontwikkelingen:

  • Mogelijkheden bouw seniorenwoningen
  • Toekomstig woningbeleid vanuit gemeente

Sleutelproject 6: Cultuur en Recreatieprogramma

Het stimuleren van de bewoners van Wouwse Plantage tot deelname aan culturele en sportieve en recreatieve activiteiten.

 

Reacties zijn gesloten.